Dahabiya ABUNDANCE

Dahabiya Sailing the Nile

Dahabiya ABUNDANCE

Dahabiya ABUNDANCE

Dahabiya sailing

On deck of dahabiya ABUNDANCE

On deck of dahabiya ABUNDANCE

Dahabiya ABUNDANCE

On deck dahabiya

Dahabiya ABUNDANCE

On deck dahabiya

Nacht und Wind

Abundance Dahabiya Nile Cruise Accomodation Suite

Suite

Dahabiya ABUNDANCE

Dahabiya ABUNDANCE Cabin Gold

Dahabiya ABUNDANCE

Dahabiya ABUNDANCE Cabin blue

Dahabiya Luxury Nile Cruise Cabin

Cabin Gold

Dahabiya ABUNDANCE

Dahabiya ABUNDANCE

Dahabiya ABUNDANCE

Dahabiya ABUNDANCE Cabin Arabiya

Dahabiya Luxury Nile Cruise Cabin

Cabin Blue

Dahabiya Luxury Nile Cruise Cabin

Cabin Arabiya

Dahabiya Luxury Nile Cruise Cabin Bath

Bathroom

Dahabiya Nile Cruise - Salon

Salon

4-salon4